Българска Биткойн Асоциация

Българската Биткойн Асоциация е сдружение в частна полза регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

С решение №1 от 23.06.2014 г. търговското отделение на Софийски градски съд е вписал в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование „Българска Биткойн Асоциация“. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Пълноправни членове на Асоциацията могат да бъдат само местни юридически и физически лица. Чуждестранните юридически и физически лица могат да бъдат само асоциирани членове. Органът за управление на Българската Биткойн Асоциация (ББА) е Управителен съвет.

Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет. Тази молба трябва да е придружена от писмени препоръки от двама пълноправни членове на Асоциацията, като поне единият от тях задължително трябва да е учредител. Управителният съвет разглежда молбата задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата на следващото Общо събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Асоциацията осъществява своята дейност, като се издържа от годишни вноски на членовете си, дарения и приходи от собствени дейности. ББА е първото юридическо лице и граждански субект на територията на Република България, което пълноценно осъществява своята дейност без банкова сметка. Членският внос се определя в биткойни и се внася от членовете на Асоциацията в биткойни. Общото събрание на ББА определя този размер на всяко свое редовно годишно събрание.

Основни цели на ББА

 • Съгласуване на интересите на членовете си при осъществяване на тяхната дейност;
 • Разпространиение и насърчаване употребата в гражданския и стопанския оборот, както на Биткойн, така и на други цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност;
 • Изграждане на приятелство, разбирателство и доверие между членовене си;
 • Налагане на етични и професионални стандарти на поведение при използването на цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • Защита на правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;
 • Защита на правата на потребителите на Биткойн, както и на други сходни или свързани с Биткойн цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност.

Предмета на дейност и средствата, с които ББА ще постига своите цели

 • Събира и своевременно разпространява сред членовете си информация по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им;
 • Организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове;
 • Изготвя обосновани становища по проекти за нормативни актове регламентиращи цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • Прави предложения пред компетентните органи по въпроси от съществено значение в областта на новите парични системи;
 • Създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи;
 • Съдейства за участие на своите членове или представители на Асоциацията в експертни комитети, комисии или съвети към съответните държавни органи и организации;
 • Осъществява контакти и участва в сродни международни организации;
 • Осъществява и други дейности, незабранени от закона, които са свързани с целите на Асоциацията.

Форум на ББА

Форумът е от затворен тип. До съдържанието имат достъп само членове и сътрудници на Българската Биткойн Асоциацията. Ако желаете да се присъедините към нас и станете член на ББА, свържете се с нас чрез електронната поща на посочения по-долу адрес.

Свържете се с нас

Пишете ни на адрес: info [маймунка] btca [точка] bg

ул. Крум Попов №56-58
кв. Лозенец
София - 1421
Бетахаус
за Българска Биткойн Асоциация
БУЛСТАТ на ББА: 176774095