ББА обявява награда от 50 000 лева

Удължен краен срок до 31.05.2021 г.

Към сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева ще бъдат добавени всички биткойни получени до 31.05.2021 г. на Биткойн адреса за дарения обнародван по-долу. Наградата ще бъде предоставена, като безвъзмездна помощ за допълнителни социални дейности на първата от 265-те общини в България, чийто Общински съвет в срок до 31.05.2021 г. приеме следното решение:


Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общината е единица на местното самоуправление, ролята на която е да гарантира благосъстоянието и да закриля интересите на жителите в даденото населено място. Предвид тази своя първостепенна задача и съгласно правомощията си на публичен орган Общинският съвет взе решение, с което гарантира:

 • 1 килограм = 1 килограм;
 • 1 метър = 1 метър;
 • 1 грам злато = 1 грам злато;
 • 1 биткойн = 1 биткойн;
 • 1 спунк = 1 спунк;
 • 2 + 2 = 4;
 • Слънцето изгрява от Изток при равноденствие;
 • Слънцето залязва на Запад при равноденствие.

При необходимост от допълнителни разяснения по повод възникнали въпроси от страна на общини или от страна на дарители, моля свържете се с нас по електронната поща на адрес info [маймунка] btca [точка] bg - както и повече разяснения на следният линк тук

БИТКОЙН АДРЕС ЗА ДАРЕНИЯ:

QR Code

3ANaC9fFxtZDG8i6bSmkLTVFsrPfrze1SP

Българска Биткойн Асоциация

Българската Биткойн Асоциация е сдружение в частна полза регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

С решение №1 от 23.06.2014 г. търговското отделение на Софийски градски съд е вписал в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование „Българска Биткойн Асоциация“. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Пълноправни членове на Асоциацията могат да бъдат само местни юридически и физически лица. Чуждестранните юридически и физически лица могат да бъдат само асоциирани членове. Органът за управление на Българската Биткойн Асоциация (ББА) е Управителен съвет.

Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет. Тази молба трябва да е придружена от писмени препоръки от двама пълноправни членове на Асоциацията, като поне единият от тях задължително трябва да е учредител. Управителният съвет разглежда молбата задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата на следващото Общо събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Асоциацията осъществява своята дейност, като се издържа от годишни вноски на членовете си, дарения и приходи от собствени дейности. ББА е първото юридическо лице и граждански субект на територията на Република България, което пълноценно осъществява своята дейност без банкова сметка. Членският внос се определя в биткойни и се внася от членовете на Асоциацията в биткойни. Общото събрание на ББА определя този размер на всяко свое редовно годишно събрание.

Основни цели на ББА

 • Съгласуване на интересите на членовете си при осъществяване на тяхната дейност;
 • Разпространиение и насърчаване употребата в гражданския и стопанския оборот, както на Биткойн, така и на други цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност;
 • Изграждане на приятелство, разбирателство и доверие между членовене си;
 • Налагане на етични и професионални стандарти на поведение при използването на цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • Защита на правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;
 • Защита на правата на потребителите на Биткойн, както и на други сходни или свързани с Биткойн цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност.

Предмета на дейност и средствата, с които ББА ще постига своите цели

 • Събира и своевременно разпространява сред членовете си информация по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им;
 • Организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове;
 • Изготвя обосновани становища по проекти за нормативни актове регламентиращи цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • Прави предложения пред компетентните органи по въпроси от съществено значение в областта на новите парични системи;
 • Създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи;
 • Съдейства за участие на своите членове или представители на Асоциацията в експертни комитети, комисии или съвети към съответните държавни органи и организации;
 • Осъществява контакти и участва в сродни международни организации;
 • Осъществява и други дейности, незабранени от закона, които са свързани с целите на Асоциацията.

Форум на ББА

Форумът е от затворен тип. До съдържанието имат достъп само членове и сътрудници на Българската Биткойн Асоциацията. Ако желаете да се присъедините към нас и станете член на ББА, свържете се с нас чрез електронната поща на посочения по-долу адрес.

Свържете се с нас

Пишете ни на адрес: info [маймунка] btca [точка] bg

ул. Крум Попов №56-58
кв. Лозенец
София - 1421
Бетахаус
за Българска Биткойн Асоциация
БУЛСТАТ на ББА: 176774095